Beaker (บีกเกอร์) กระบอกตวงพลาสติก

มีขนาด 50ml. และ 100ml
กระบอกตวงพลาสติก-ขนาด-50-มลกระบอกตวงพลาสติก-ขนาด-50-มล
ราคาขาย 250.00 บาท
ตัวเลือก,ปริมาณและราคา Tooltip
คำอธิบาย

Beaker (บีกเกอร์) กระบอกตวงพลาสติก มี 2 ขนาด
-ขนาดตวง 50ml. ราคา 250 บาท
-ขนาดตวง 100ml. ราคา 450 บาท