Jaroma-Mix แอลกอฮอล์ปรุงสำเร็จ ปริมาณ 1,000ml.

สูตรที่ทางร้านใช้ในการผสมน้ำหอม
Jaroma-Mix แอลกอฮอล์ปรุงสำเร็จ ปริมาณ 1,000ml.Jaroma-Mix แอลกอฮอล์ปรุงสำเร็จ ปริมาณ 1,000ml.
ราคาขาย 330.00 บาท
คำอธิบาย

Jaroma-Mix แอลกอฮอล์ปรุงสำเร็จ ผสมน้ำหอมได้ทันที สูตรที่ทางร้านใช้ในการผสมน้ำหอม ปริมาณ 1 ลิตร (1,000ml.)
- ราคา 1 ลิตร 330 บาท
- ราคา 5 ลิตร ลิตรละ 300 บาท
- ราคา 25 ลิตร ลิตรละ 250 บาท
- ราคา 100 ลิตร ลิตรละ 200 บาท